Obszary praktyki

Kancelaria przede wszystkim kieruje swoją ofertę do klientów biznesowych, personelu medycznego, aptek i farmaceutów

01.

Apteki

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz aptek i farmaceutów. 

Pomagamy w każdej sprawie z zakresu prawa farmaceutycznego. Począwszy od założenia działalności gospodarczej, uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki, poprzez bieżącą obsługę prawną, skończywszy na reprezentacji w sporach wynikłych z kontroli organów Inspekcji Farmaceutycznej.

 

W szczególności Kancelaria świadczy następujące usługi:

– udzielenie porad prawnych przed otwarciem apteki – ukierunkowanie na ograniczenia prawne, zarówno odnoszące się do przepisów dotyczących wymagań lokalowych, umiejscowienia, jak i formy prowadzenia działalności gospodarczej;

– pomoc w założeniu działalności gospodarczej, uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki;

– udzielenie porad prawnych, sporządzenie opinii prawnych z zakresu Prawa farmaceutycznego, jak również innych przepisów związanych z prowadzeniem aptek, w szczególności ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz aktów wykonawczych;

– przygotowanie zastrzeżeń lub wyjaśnień do protokołu kontroli Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego;

– reprezentacja w postępowaniu wszczętym przez organy Inspekcji Farmaceutycznej, w szczególności odwołań od decyzji, skarg do sądu administracyjnego;

– przygotowanie zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia;

– przygotowanie wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia;

– przygotowanie i reprezentacja w sprawach zażaleń na zalecenia pokontrolne Narodowego Funduszu Zdrowia;

– przygotowanie i reprezentacja w sprawach odwołań od decyzji prezesa wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia;

– reprezentacja przed sądami w sprawach niesłusznie cofniętej refundacji;

– pomoc i reprezentacja, wsparcie w negocjacjach w sprawach przeniesienia zezwoleń, zakupu, sprzedaży aptek, czy udziałów w spółkach, jak również przygotowywanie i weryfikacja umów w tym zakresie;

– reprezentacja w sprawach karnych oraz administracyjnych lub sądowoadministracyjnych, wynikających z naruszenia przepisów Prawa farmaceutycznego.

medications, cure, tablets
02.

Lekarze i personel medyczny

W ramach naszej codziennej pracy pomagamy lekarzom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych. Zajmujemy się wszystkim, co jest związane z pracą lekarza. Opiniujemy umowy o pracę, kontrakty, reprezentujemy w procesach odszkodowawczych za błędy medyczne.

W szczególności zajmujemy się:

– opiniowaniem umów o pracę, kontraktów, umów współpracy, pomocą w negocjacjach korzystnych warunków;

– reprezentacją lekarzy w procesach o odszkodowania za błędy medyczne i w postępowaniach karnych;

– dochodzeniem niesłusznie cofniętej refundacji i naliczonych kar;

– pomocą prawną w założeniu podmiotów leczniczych;

– sporządzaniem opinii prawnych i ekspertyz z zakresu prawa medycznego;

– sporządzaniem opinii prawnych dotyczących dodatkowego świadczenia dla osób wykonujących zawód medyczny związany z przeciwdziałaniem Covid-19.

doctor, stethoscope, medical
03.

Podmioty lecznicze

Kancelaria zajmuje się obejmowaniem przez spółki – podmioty lecznicze – oddziałów w szpitalach lub innych podmiotach leczniczych. Zajmujemy się każdym aspektem całego procesu.

W szczególności zajmujemy się:

– przygotowywaniem umów dla zatrudnianego personelu medycznego w podmiocie leczniczym (spółkach);

– opracowywaniem umów ze szpitalem zgodnie z wstępnymi ustaleniami stron;

– wsparciem w prowadzeniu negocjacji umowy, z uwzględnieniem obopólnych interesów stron;

– rejestracją podmiotu leczniczego;

– analizą prawidłowości wpisu do rejestru podmiotów leczniczych lub rekomendacją co do konieczności dokonania zmian wpisu podmiotu leczniczego.

Uwzględniamy kwestie związane z odpowiedzialnością cywilną za błąd medyczny, odpowiedzialnością względem NFZ oraz inne kwestie mające wpływ na wykonanie umowy ze szpitalem. 
 
Wspieramy także naszych Klientów we wszystkich aspektach związanych z prowadzeniem spółki. W szczególności tworzymy statut, rejestrujemy podmiot, przygotowujemy odpowiednie uchwały oraz dbamy o inne kwestie, które pozostają w związku z tym procesem.

 

medical, appointment, doctor-563427.jpg
04.

Producenci produktów leczniczych

Jedną z naszych głównych specjalizacji jest świadczenie usług prawnych na rzecz producentów produktów leczniczych, hurtowni oraz importerów. Prowadzimy sprawy o sfałszowanie produktów leczniczych, wspieramy w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń oraz reprezentujemy w postępowaniach wszczętych w wyniku kontroli.

W szczególności zajmujemy się:

-opiniowaniem przypadków sfałszowania produktów leczniczych oraz reprezentowaniem Klientów w postępowaniach karnych i cywilnych za fałszowanie produktów leczniczych;

-świadczeniem wsparcia w uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych;

-pomocą w uzyskiwaniu zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej;

-reprezentacją w postępowaniach wszczętych lub prowadzonych w wyniku kontroli (sporów administracyjnych wynikłych z przeprowadzonych kontroli, także reprezentujemy w postępowaniach karnych).

 

test, tube, lab
05.

Inwestorzy i wykonawcy

Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne w zakresie procesów budowlanych. Reprezentujemy Klientów w procesach odszkodowawczych oraz przed organami nadzoru budowlanego. Opiniujemy umowy, negocjujemy i rozwiązujemy spory. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi zmiany sposobu użytkowania nieruchomości, samowolą budowlaną i jej legalizacją.

W szczególności zajmujemy się:

-reprezentowaniem Klientów w postępowaniach o odszkodowania z zakresu robót budowlanych;

-sporządzaniem i opiniowaniem umów zawieranych w procesach budowlanych;

-reprezentowaniem Klientów w postępowaniach prowadzonych przed organami nadzoru budowlanego oraz przed sądami administracyjnymi za naruszenie prawa budowlanego;

-prowadzeniem spraw o zmianę sposobu użytkowania nieruchomości, legalizację samowoli budowlanej.

construction, site, abendstimmung
06.

Przedsiębiorcy

Nasza Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty działalności gospodarczej, takie jak kwestie podatkowe, finansowe i handlowe. Zajmujemy się również rejestracją stowarzyszeń i obsługą prawną tego rodzaju organizacji.

W szczególności zajmujemy się:

-sporządzaniem umów spółek i aktów założycielskich;

-prowadzeniem postępowań o uchylenie uchwał wspólników i stwierdzenie ich nieważności;

-obsługą prawną procesu sprzedaży/kupna udziałów/akcji przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;

-rejestracją znaków towarowych, reprezentacją Klientów w sporach wynikłych z tego tytułu;

-wdrażanie w przedsiębiorstwach procedur i zasad dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) wraz z przygotowaniem całej niezbędnej dokumentacji i polityk;

-w przyszłości przewidujemy poszerzenie naszego obszaru działalności o ofertę skierowaną do przedsiębiorców z branży IT.

businessman, suit, button
07.

Osoby fizyczne

Kierujemy również swoje usługi do osób fizycznych. Zajmujemy się rozwiązywaniem problemów prawnych według indywidualnych potrzeb, zarówno w aspekcie zawodowym jak i osobistym, w tym w sprawach karnych. 

W szczególności:

-udzielamy porad prawnych;

-sporządzamy opinie prawne, umowy oraz inne dokumenty;

-reprezentujemy naszych Klientów przed wszystkimi Sądami i organami administracji publicznej w Polsce, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

laptop, office, hand-3196481.jpg

Nie zamykamy się na problemy prawne klientów indywidualnych i również do nich kierujemy swoją ofertę.

W ramach świadczonych usług udzielamy porad prawnych, sporządzamy i opiniujemy pisma procesowe, umowy i inne dokumenty, reprezentujemy naszych klientów przed wszystkimi sądami i organami administracji publicznej w Polsce. Udzielamy pomocy prawnej w następujących dziedzinach prawa.

Prowadzę sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, w tym prawa wykonawczego. W szczególności reprezentuję swoich Klientów w postępowaniu przygotowawczym i sądowym (niezależnie od ciężaru gatunkowego przestępstwa), prowadzę sprawy o odroczenie wykonywania kary, przerwę w wykonywaniu kary, wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wydanie wyroku łącznego i inne.

Kancelaria kieruje swoją ofertę do przedsiębiorców, których działalność ma charakter twórczy i innowacyjny, a przez to zasługujący na ochronę prawną oraz podmiotów działających w dziedzinie kultury (branża muzyczna, filmowa i wydawnicza). 

W ramach prawa administracyjnego i sądowoadministracyjnego oferuję kompleksowe i bieżące doradztwo prawne. Nadto sporządzam wnioski w sprawach administracyjnych, odwołania od decyzji organów, skargi do sądów administracyjnych, reprezentuję swoich Klientów przed sądami i organami administracji publicznej w każdej sprawie, która może wyniknąć na gruncie przedmiotowej gałęzi prawa.

Specjalizujemy się we wdrażaniu RODO w firmie. Zapewniamy bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Przeprowadzimy audyt zgodności z RODO i przygotujemy całą niezbędną dokumentację i polityki.

Prowadzimy doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności doradzamy w przedmiocie optymalnego wyboru środków technicznych i organizacyjnych przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie.

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie. Dokładnie analizujemy obszary, w których są przetwarzane dane osobowe i wskazujemy rozwiązania, które pozwalają wyeliminować ewentualne niebezpieczeństwa.

Wdrażamy zasady RODO (ochrony danych osobowych) od początku do końca. Zajmujemy się wszystkim – tak aby nasi Klienci mogli bez obaw prowadzić swoją firmę.

Wskazać bowiem należy, że nie spełniając wymogów RODO narażacie się Państwo na dotkliwe kary finansowe.

Jeżeli chcecie Państwo działać zgodnie z prawem i dostosować swoją firmę do wymogów stawianych przez RODO – zapraszamy do nawiązania kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Białymstoku.

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. W szczególności prowadzimy skuteczną windykację zaległych należności pieniężnych, prowadzimy sprawy o  ochronę dóbr osobistych osób fizycznych i osób prawnych i inne. Prowadzimy sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia oraz o wykonanie obowiązków umownych.

Kancelaria reprezentuje Klientów w sporach z przedsiębiorcami, prowadzimy doradztwo prawne w zakresie obowiązków informacyjnych przedsiębiorców w związku z zawieraniem umów z konsumentami oraz w zakresie postępowań reklamacyjnych. Nadto przygotowujemy wszystkie niezbędne umowy oraz regulaminy.

Kancelaria udziela również kompleksowego wsparcia prawnego z innych dziedzin prawa, między innymi prawa rodzinnego (sprawy o rozwód, kontakty, podział majątku, alimenty) i spadkowego.