Jak i kiedy zgłosić naruszenie RODO w firmie? Jakie kary grożą za naruszenie RODO?

Przez naruszenie ochrony danych osobowych rozumie się naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych (art. 4 ust. 12 RODO). Jak i kiedy zgłosić naruszenie RODO w firmie? Jakie kary grożą za naruszenie RODO?

Dodatek covidowy po 31 maja 2021 roku

Lato 2021 roku pozwoliło „odetchnąć” od pandemii. Lekarze i inni pracownicy medyczni przestali mieć ciągły kontakt z chorymi na Sars-Cov-2, co spowodowało zmianę Polecenia Ministra Zdrowia w zakresie dodatkowego świadczenia pieniężnego – tzw. dodatku covidowego.

Jak zalegalizować samowolę budowlaną?

Skala zjawiska samowoli budowlanej w Polsce jest trudna do określenia. Według szacunków Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – obiektów budowlanych zbudowanych wbrew przepisom prawa budowlanego może być nawet pół miliona. W tym wpisie przedstawiam procedurę legalizacji samowoli budowlanej.

Przegląd błędów medycznych z orzecznictwa – część I

Poprzednie wpisy traktowały o błędach medycznych z perspektywy teoretycznej, choć nawiązywały do praktyk sądowych. Niniejszy wpis stanowi przegląd kilku interesujących przypadków, które oddają praktykę sądów polskich oraz ukazują na czym faktycznie polega błąd medyczny i jakie grożą za to konsekwencje.

Odmowa odbioru robót budowlanych przez wady

Moment odbioru robót budowlanych przez inwestora jest kluczowym zdarzeniem dla realizacji każdej inwestycji budowlanej. Na tym bowiem etapie inwestor będzie weryfikował jakość inwestycji, w szczególności pod względem występowania ewentualnych wad, natomiast wykonawca, z chwilą odbioru robót budowlanych, będzie mógł liczyć na otrzymanie wynagrodzenia oraz zwrot ewentualnych kaucji należytego wykonania umowy.

Odpowiedzialność cywilna za błąd medyczny

Przedmiotem poprzedniego wpisu były zagadnienia ogólne i prawnokarne dotyczące odpowiedzialności lekarza za błąd medyczny. Niezależnie jednak od odpowiedzialności karnej – lekarz – a w niektórych przypadkach inne podmioty – może ponosić również odpowiedzialność cywilną, za szeroko rozumiane uchybienia w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Błąd medyczny – perspektywa ogólna i prawnokarna

Każdy może ponosić odpowiedzialność za spowodowanie szkody drugiej osobie przy wykonywaniu swojego zawodu. Każdy zawód niesie za sobą pewne ryzyka, dlatego też na odpowiednie stanowiska zatrudnia się odpowiednio wykształcone i wykwalifikowane osoby. Wykonywanie zawodu lekarza jest obarczone ogromną odpowiedzialnością za życie i zdrowie swoich pacjentów. Niestety zdarza się, że lekarz dopuści się błędu medycznego. Wówczas powstaje pytanie o ewentualne konsekwencje takiego postępowania. W niniejszym wpisie przedstawiam pojęcie błędu medycznego w perspektywie ogólnej i prawnokarnej.

Rękojmia prawidłowego prowadzenia apteki

Niniejszy wpis to hasłowe przedstawienie najważniejszych obowiązków farmaceutów – osób prowadzących aptekę ogólnodostępną. Ma on na celu dać punkt wyjścia do szczegółowych rozważań nad poszczególnymi regulacjami prawnymi.

Zakaz reklamy aptek

Niniejszy wpis stanowi przegląd regulacji prawnych i orzecznictwa w przedmiocie zakazu reklamy aptek. Na co mogą pozwolić sobie farmaceuci, a co może zostać zakwestionowane przez organy kontrolne? Zapraszam do lektury.