Odmowa odbioru robót budowlanych przez wady

Moment odbioru robót budowlanych przez inwestora jest kluczowym zdarzeniem dla realizacji każdej inwestycji budowlanej. Na tym bowiem etapie inwestor będzie weryfikował jakość inwestycji, w szczególności pod względem występowania ewentualnych wad, natomiast wykonawca, z chwilą odbioru robót budowlanych, będzie mógł liczyć na otrzymanie wynagrodzenia oraz zwrot ewentualnych kaucji należytego wykonania umowy.

Odpowiedzialność cywilna za błąd medyczny

Przedmiotem poprzedniego wpisu były zagadnienia ogólne i prawnokarne dotyczące odpowiedzialności lekarza za błąd medyczny. Niezależnie jednak od odpowiedzialności karnej – lekarz – a w niektórych przypadkach inne podmioty – może ponosić również odpowiedzialność cywilną, za szeroko rozumiane uchybienia w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Błąd medyczny – perspektywa ogólna i prawnokarna

Każdy może ponosić odpowiedzialność za spowodowanie szkody drugiej osobie przy wykonywaniu swojego zawodu. Każdy zawód niesie za sobą pewne ryzyka, dlatego też na odpowiednie stanowiska zatrudnia się odpowiednio wykształcone i wykwalifikowane osoby. Wykonywanie zawodu lekarza jest obarczone ogromną odpowiedzialnością za życie i zdrowie swoich pacjentów. Niestety zdarza się, że lekarz dopuści się błędu medycznego. Wówczas powstaje pytanie o ewentualne konsekwencje takiego postępowania. W niniejszym wpisie przedstawiam pojęcie błędu medycznego w perspektywie ogólnej i prawnokarnej.

Rękojmia prawidłowego prowadzenia apteki

Niniejszy wpis to hasłowe przedstawienie najważniejszych obowiązków farmaceutów – osób prowadzących aptekę ogólnodostępną. Ma on na celu dać punkt wyjścia do szczegółowych rozważań nad poszczególnymi regulacjami prawnymi.

Zakaz reklamy aptek

Niniejszy wpis stanowi przegląd regulacji prawnych i orzecznictwa w przedmiocie zakazu reklamy aptek. Na co mogą pozwolić sobie farmaceuci, a co może zostać zakwestionowane przez organy kontrolne? Zapraszam do lektury.

Jak otworzyć aptekę w 2021 roku?

Cykl poświęcony analizie uregulowań prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w branży farmaceutycznej.